025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

آگهی ثبت نام داوطلبان عضویت در نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

آگهی ثبت نام داوطلبان عضویت در نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

کانون وکلای دادگستری استان قم

بسمه تعالی

آگهی ثبت نام داوطلبان عضویت در نهمین دوره

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

 

نظر به اینکه نهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم در حال تشکیل است،لذا بدینوسیله از وکلای پایه یک دادگستری که محل اشتغال آنان کانون وکلای دادگستری استان قم می باشد دعوت بعمل می آید چنانچه واجد شرایط مقرر در ماده 4 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/05با رعایت مواد 2 و4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/19می باشند و داوطلب عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم هستند ظرف مهلت دو هفته بعد از تاریخ انتشار آگهی از مورخ 1401/11/02تقاضای خود را شخصا در وقت اداری به دفتر هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم واقع در قم – خیابان شهید لواسانی(ساحلی) – نبش کوی21 – پلاک 195 طبقه 5 ارائه نمایند. همراه داشتن اصل پروانه وکالت تمدید شده و دو قطعه عکس جدید الزامی است. ضمنا مهلت تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

 

هیات نظارت بر انتخابات نهمین دوره

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم