025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اطلاعیه: متقاضیان مسکن

اطلاعیه: متقاضیان مسکن

از دیگر افرادی که در جلسه حضور نداشته درخواست می شود با مراجعه به کانون وکلای دادگستری استان قم (خانم احمدی) صورتجلسه مزبور را امضاء نمایند. و در صورت عدم موافقت مراتب به صورت مکتوب اعلام شود.

عدم مراجعه مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد بود و اعتراض نسبت به تصمیمات متخذه مسموع نخواهد بود.