025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اعلام تاریخ امتحانات شفاهی اختبار دیماه

اعلام تاریخ امتحانات شفاهی اختبار دیماه

کانون وکلای دادگستری استان قم

تاریخ برگزاری امتحانات شفاهی اختبار دیماه ۱۳۸۸کانون وکلای دادگستری قم به شرح ذیل می باشد:
توجه : کارآموزان محترم راس ساعت مقرر در کانون وکلای دادگستری استان قم حضور یابند ضمنا تغییر گروه ها امکان پذیر نمی باشد و عدم حضور در زمان مقرر به منزله غیبت می باشد.

توجه :
آزمون حقوق ثبت روز پنج شنبه ۸ / ۱۱ / ۱۳۸۸ ساعت ۳۰ : ۸ برگزار می گردد.(تمامی گروه ها)

آزمون حقوق تجارت :

دوشنبه ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۸۸ :(ساعت ۸ صبح)

ردیف        نام و نام خانوادگی

۱        مجید اصفیائی
۲        ایپک اندیشه والا
۳        محمد با وفا
۴        حمیدرضا باقرمنش
۵        علی اصغر جوادی
۶        داود خسروی
۷        شهروز زمانی
۸        شیما سفیداری
۹        حسن صدرالحفاظی
۱۰        محمد عابدینی
۱۱        مریم عبدالملکی
۱۲        محدثه قویدل
۱۳        علی کاظم زاده
۱۴        رودابه مسروری
۱۵        مهناز محمدی
۱۶        علی منتظر
۱۷        علیرضا نصیری
۱۸        فاطمه ندروند
۱۹        علیرضا بالارستاقی
۲۰        شهرزاد سالاریان
۲۱        علی قویدل
۲۲        فرشید رفعت خراطی
۲۳        مهدی مغفرتی
۲۴        مرضیه کوکبی ذاکر
۲۵        روح اله آخوندی
۲۶        رحیم یسلیانی

سه شنبه ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۸۸ :(ساعت ۸ صبح)

ردیف        نام و نام خانوادگی
۱        سعید احمد مالکی
۲        ثنا بیطرفان
۳        پویان بهلول
۴        مریم پارسائی راد
۵        محمدعلی حسنی
۶        مرضیه خلیلی
۷        امیرحسین ساکی
۸        زهرا سیف
۹        محمد شهرکی
۱۰        مصطفی صادقی
۱۱        روح اله علیزاده طباطبائی
۱۲        حسین فشانجردی
۱۳        پریسا کریمی
۱۴        حسینعلی گودرزی
۱۵        اعظم مریدالسادات
۱۶        علیرضا معروفی
۱۷        فضل اله ندائی
۱۸        میثم نیک
۱۹        ندا نجفی
۲۰        حبیب رعیت
۲۱        قدرت اله شفیعی
۲۲        مهدی سلیمی
۲۳        احمد رنجبر
۲۴        مهدی شادمان
۲۵        علی شاکری جویباری
۲۶        رسول آقائی

آزمون آئین دادرسی مدنی طبق اطلاع رسانی قبلی در روزهای ۲۶ و ۲۷ دیماه طبق گروهبندی اعلامی(شماره های زوج شنبه و شماره های فرد یکشنبه) برگزار می گردد.

آزمون حقوق جزا :

پنج شنبه ۱ / ۱۱ / ۱۳۸۸

نوبت صبح (ساعت ۸:۳۰ )

ردیف        نام و نام خانوادگی
۱        سعید احمد مالکی
۲        ثنا بیطرفان
۳        مریم پارسائی راد
۴        مرضیه خلیلی
۵        امیرحسین ساکی
۶        حبیب رعیت علی آبادی
۷        زهرا سیف
۸        محمد شهرکی
۹        حسین فشانجردی
۱۰        پریسا کریمی
۱۱        اعظم مریدالسادات
۱۲        علیرضا معروفی
۱۳        ندا نجفی
۱۴        قدرت اله شفیعی سورک
۱۵        مهدی سلیمی
۱۶        مریم عبدالملکی
۱۷        پویان بهلول
۱۸        ایپک اندیشه والا
۱۹        حسینعلی گودرزی
۲۰        محمد با وفا
۲۱        شیما سادات سفیداری
۲۲        محدثه قویدل کوشالی
۲۳        رودابه مسروری
۲۴        مهناز محمدی مبارکی
۲۵        سیده فاطمه ندروند
۲۶        علیرضا بالارستاقی
۲۷        محمدعلی حسنی
۲۸        مرضیه کوکبی ذاکر

نوبت عصر (ساعت ۱۴ )

ردیف        نام و نام خانوادگی
۱        روح اله آخوندی
۲        رسول آقائی
۳        مصطفی صادقی
۴        علی اصغر جوادی اصل
۵        رحیم یسلیانی
۶        مجید اصفیائی
۷        مهدی مغفرتی
۸        حمیدرضا باقرمنش
۹        سیدروح اله علیزاده طباطبائی
۱۰        داود خسروی بارور
۱۱        محمد عابدینی
۱۲        علیرضا نصیری
۱۳        میثم نیک
۱۴        فضل اله ندائی
۱۵        احمد رنجبر
۱۶        مهدی شادمان
۱۷        علی شاکری جویباری
۱۸        شهروز زمانی علویجه
۱۹        شهرزاد سالاریان
۲۰        علی قویدل کوشالی
۲۱        سیدحسن صدرالحفاظی
۲۲        علی کاظم زاده
۲۳        فرشید رفعت خراطی
۲۴        علی منتظر

آزمون آئین دادرسی کیفری :

یکشنبه ۴ / ۱۱ / ۱۳۸۸ :(ساعت ۸:۳۰ صبح)

ردیف        نام و نام خانوادگی
۱        سعید احمد مالکی
۲        ثنا بیطرفان
۳        مریم پارسائی راد
۴        مرضیه خلیلی
۵        امیرحسین ساکی
۶        حبیب رعیت علی آبادی
۷        زهرا سیف
۸        محمد شهرکی
۹        حسین فشانجردی
۱۰        پریسا کریمی
۱۱        اعظم مریدالسادات
۱۲        علیرضا معروفی
۱۳        ندا نجفی
۱۴        قدرت اله شفیعی سورک
۱۵        مهدی سلیمی
۱۶        مریم عبدالملکی
۱۷        پویان بهلول
۱۸        ایپک اندیشه والا
۱۹        حسینعلی گودرزی
۲۰        محمد با وفا
۲۱        شیما سادات سفیداری
۲۲        محدثه قویدل کوشالی
۲۳        رودابه مسروری
۲۴        مهناز محمدی مبارکی
۲۵        سیده فاطمه ندروند
۲۶        علیرضا بالارستاقی
۲۷        محمدعلی حسنی
۲۸        مرضیه کوکبی ذاکر
۲۹ مهدی شادمان
۳۰ علی کاظم زاده
۳۱ سیدحسن صدرالحفاظی

دوشنبه ۵ / ۱۱ / ۱۳۸۸ :(ساعت ۸:۳۰ صبح)

گروه ۲ :

ردیف        نام و نام خانوادگی
۱        روح اله آخوندی
۲        رسول آقائی
۳        مصطفی صادقی
۴        علی اصغر جوادی اصل
۵        رحیم یسلیانی
۶        مجید اصفیائی
۷        مهدی مغفرتی
۸        حمیدرضا باقرمنش
۹        سیدروح اله علیزاده طباطبائی
۱۰        داود خسروی بارور
۱۱        محمد عابدینی
۱۲        علیرضا نصیری
۱۳        میثم نیک
۱۴        فضل اله ندائی
۱۵        احمد رنجبر
۱۶        علی شاکری جویباری
۱۷        شهروز زمانی علویجه
۱۸        شهرزاد سالاریان
۱۹        علی قویدل کوشالی
۲۰        فرشید رفعت خراطی
۲۱        علی منتظر

آزمون حقوق مدنی :

شنبه ۳ / ۱۱ /۱۳۸۸ ( ۸ صبح )

ردیف        نام و نام خانوادگی

۱        سعید احمد مالکی
۲        ثنا بیطرفان
۳        مریم پارسائی راد
۴        مرضیه خلیلی
۵        امیرحسین ساکی
۶        حبیب رعیت علی آبادی
۷        زهرا سیف
۸        محمد شهرکی
۹        حسین فشانجردی
۱۰        پریسا کریمی
۱۱        اعظم مریدالسادات
۱۲        علیرضا معروفی
۱۳        ندا نجفی
۱۴        مهدی سلیمی
۱۵        مریم عبدالملکی
۱۶ مهدی شادمان
۱۷        ایپک اندیشه والا
۱۸        شیما سادات سفیداری
۱۹        محدثه قویدل کوشالی
۲۰        رودابه مسروری
۲۱        مهناز محمدی مبارکی
۲۲        سیده فاطمه ندروند
۲۳        علیرضا بالارستاقی
۲۴        محمدعلی حسنی
۲۵        مرضیه کوکبی ذاکر
۲۶        میثم نیک

شنبه ۳ / ۱۱ / ۱۳۸۸ (ساعت ۳۰ : ۹ صبح)

ردیف        نام و نام خانوادگی

۱        روح اله آخوندی
۲        رسول آقائی
۳        مصطفی صادقی
۴        علی اصغر جوادی اصل
۵        رحیم یسلیانی
۶        مجید اصفیائی
۷        مهدی مغفرتی
۸        حمیدرضا باقرمنش
۹        سیدروح اله علیزاده طباطبائی
۱۰        داود خسروی بارور
۱۱        محمد عابدینی
۱۲        علیرضا نصیری
۱۳        فضل اله ندائی
۱۴        احمد رنجبر
۱۵        علی شاکری جویباری
۱۶        شهروز زمانی علویجه
۱۷        شهرزاد سالاریان
۱۸        علی قویدل کوشالی
۱۹        فرشید رفعت خراطی
۲۰        علی منتظر
۲۱        قدرت اله شفیعی سورک
۲۲        حسینعلی گودرزی
۲۳        محمد با وفا
۲۴ علی کاظم زاده
۲۵ سیدحسن صدرالحفاظی
۲۶        پویان بهلول