025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اهم مصوبات هیات مدیره مورخ 8/ 5/ 1394

اهم مصوبات هیات مدیره مورخ 8/ 5/ 1394

1- تعیین جناب آقای عباس خداپرست به عنوان دبیر هماهنگ کننده سفرهای خارج از کشور و نماینده رابط هیات مدیره با کمیسیون رفاه و دفاتر سیاحتی و گردشگردی

2- تعیین جناب آقای دکتر دلشاد به عنوان نماینده کانون در خصوص کلیه امور اداری ساختمان در حال احداث کانون اعم از شهرداری، کمیسیون های ماده صد بدوی و تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری و هرگونه نهاد و یا سازمان مرتبط

3- تعیین جناب آقای محسن قمی به عنوان متصدی و پیگیری کننده کلیه امور سایت جدید کانون و هماهنگ کننده امور سایت کانون با واحدهای داده پردازی اسکودا و کانون های وکلای دیگر استان ها و همچنین دبیر سایت پس از راه اندازی با مسئولیت کلیه مواردی که در سایت درج خواهد شد.

موضوع خبر: