025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

تاریخ برگزاری آزمون اختبار(اسفند 92)

تاریخ برگزاری آزمون اختبار(اسفند 92)

آزمون کتبی اختبار کانون وکلای دادگستری استان قم در اسفندماه ماه 1392 به شرح ذیل برگزار می گردد:
سه شنبه 13/12/1391:
حقوق مدنی (ساعت 9صبح)  ، آیین دادرسی مدنی (ساعت 16(4بعد ازظهر))
چهار شنبه 14/12/1392:
حقوق جزا (ساعت 9صبح)   ،   آیین دادرسی کیفری  (ساعت16(4 بعد از ظهر))
پنج شنبه 15/12/1392:
حقوق تجارت (ساعت 9 صبح) ، حقوق ثبت و امور حسبی (ساعت 16(4بعد از ظهر))