025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

جلسه تعاونی مسکن کانون وکلای دادگستری قم

جلسه تعاونی مسکن کانون وکلای دادگستری قم

پیرو دعوت از وکلای محترم عضو تعاونی مسکن کانون وکلای دادگستری استان قم، جلسه مورخ 12/8/92 با حضور ریاست محترم کانون و تعدادی از وکلای محترم تشکیل و آقای مهندس بشارتی توضیحات مبسوطی را در زمینه خرید و کارهای اجرایی آن ارائه نمودند و مقرر گردید دو تن از وکلای محترم به نمایندگی از سایرین از زمین های پیشنهادی بازدید و گزارش را در جلسه آتی که با حضور کلیه اعضا تشکیل می گردد ارائه نمایند. از کلیه وکلای محترم عضو کانون وکلای دادگستری استان قم دعوت می گردد در صورتی که پیشنهاداتی در این زمینه دارند ارائه نمایند تا در جهت هرچه بهتر و سریعتر برگزاری کارهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.