025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

جلسه مورخ 1/8/91

جلسه مورخ 1/8/91

جلسات هیات مدیره هر هفته روزهای دوشنبه تشکیل می گردد، گزارش مهندس ناظر ساختمان کانون وکلا استماع شد، آقایان عباس رحیمی، علیمحمد فیض، دکتر ابراهیم دلشاد، سیدتقی میرنعمتی، جعفر افضلی به عنوان دادرسان دادگاه انتظامی انتخاب شدند.

 

آقای سیدجعفر برقعی به عنوان رییس اداره معاضدت قضایی و آقای حمیدرضا میرابوالفتحی به عنوان معاون آن اداره منصوب گردید.