025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

جلسه مورخ 17/1/1394

جلسه مورخ 17/1/1394

1- جناب آقای ابراهیم جلالیان به عنوان دادستان انتظامی کانون انتخاب شدند.

 

2- جناب آقای محمدحسین سوهانی به عنوان معاون دادستان انتظامی کانون تعیین شدند.

 

3- آقایان عباس رحیمی، علی درودی و جعفر افضلی به عنوان دادرس شعبه اول دادگاه انتظامی و آقایان علیمحمد فیض ، محمد محمدزاده لاجوردی و علی دلدار به عنوان دادرس شعبه دوم دادگاه انتظامی  و آقایان رضا سخایی ، حسین لطیف و عباس معصومی به عنوان دادرس شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون انتخاب شدند.

 

4- جناب آقای سیدمحمد باقری نژآد به عنوان مدیر داخلی کانون منصوب شدند.

 

5- آقای سیدحمیدرضا میرابوالفتحی به عنوان رئیس اداره معاضدت قضایی و خانم اعظم قائمی به عنوان معاونت اداره معاضدت قضایی تعیین گردید.

 

6- جناب آقای مهدی کیانی به عنوان مسئول واحد تحقیق و بررسی تعیین گردیدند.

 

7- آقایان دکتر محمدمهدی مقدادی، دکتر سیداحمد حبیب نژاد و محمدعلی کدخدایی به عنوان اعضای کمیسیون پارلمانی تعیین شدند.

 

8- جناب آقای دکتر ابراهیم دلشاد به عنوان مسئول نظارت بر کمیسیون ها تعیین گردیدند.

9- آقایان محمد باوفا، ابوالفضل احمدی ، حسن احمدی، علی محمدزاده لاجوردی، رضا محیسن آییدی و محسن اصلانی به عنوان دادیار دادسرای انتظامی کانون تعیین گردیدند.