025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

جلسه مورخ 3/8/89

جلسه مورخ 3/8/89

1. تعیین نماینده کانون جهت حمل سوالات آزمون وکالت از تهران به قم

2. به منظور بیان نقطه نظرات کانون و متقابلا استماع مسئولین محترم قضائی استان و سازمان زندان ها، مقرر گردید جلسات مستمری با مشارالیهم داشته باشیم.

3. استماع گزارش آقای خداپرست وکیل محترم دادگستری درباره ی ساختمان جدید کانون و نحوه اخذ پروانه