025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

جلسه مورخ 31/1/1394

جلسه مورخ 31/1/1394

1- آقایان محسن قمی، حسین کریمی، مجید قربانیان، ابوالفضل افشاری، احمد علیزاده سوته، جواد غفاری، میثم نیک، محمدرضا مرادی و رضا فائزی پور به عنوان اعضای کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل و انفورماتیک انتخاب گردیدند.

 

 

2- آقایان عباس خداپرست، سعید کریمی، عباس معصومی، علی حامدی، مهدی یزدانی، ابراهیم دلشاد، مهدی ملک زادگان و وحید غفارزاده به عنوان اعضای کمیسیون نقل و انتقال انتخاب شدند.

 

3- متقاضیان نقل و انتقال جهت درخواست انتقال و طرح در کمیسیون نقل و انتقال باقی مبلغ یک میلیون ریال را به حساب کانون وکلای قم واریز نمایند.

4- آقایان شکیبا، میری، عزتی، قربانیان، تاج زاده، شعبانی، حقیقت بیان، گیوه چی و خانم صالحی به عنوان اعضای کمیسیون نظارت و ماده 55 انتخاب گردیدند.

 

 

 

5- آقایان برقعی، باقرمنش، بج کار، قاسم نوراللهی، مهدی محمدی آرانی، حامدی، زمانی، شکیبا، عابدینی، شهبازی و خانم زمانی به عنوان عضو کمیسیون ورزش انتخاب شدند.

 

6- خانم معصومه محمدی و آقای خوشبخت به عنوان دادیار انتظامی تعیین گردیدند.

 

7- آقایان دلشاد، افشاری، بهرامی شمیم، حسینی پاک، دلداری، حیات بخش و آب بخشایش به عنوان اعضای کمیسیون انتشارات انتخاب شدند.

 

8- آقایان سعیدی، خداپرست، سخایی، کدخدایی و دلدار به عنوان اعضای کمیسیون ساختمان انتخاب شدند.