025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

جلسه مورخ 8/8/91

جلسه مورخ 8/8/91

1.اعضای اصلی هیات مدیره به عنوان اعضای کمیسیون کارآموزی انتخاب شدند.

 

2.آقای اسداله صدری به عنوان دادرس دادگاه و آقایان کدخدائی و حسین کریمی به عنوان دادیاران دادسرا انتظامی اتنخاب گردیدند.

3.با پرداخت مبلغ 24200000 ریال به عنوان بیمه مسئولیت بدنی پروژه ساختمانی کانون و پرداخت مبلغ 160583784 ریال به عنوان هزینه صدور پروانه ساختمانی موافقت به عمل آمد.