025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

دادسرا و دادگاه انتظامی

اعضای دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم

...
رضا سخایی
دادستان انتظامی
...
محسن زاهدنیا
معاون دادستان انتظامی
...
محمد باوفا
دادیار دادسرا
...
سیداحمد حاجی میررحیمی
دادیار دادسرا
...
حسن حقیقت بیان
دادیار دادسرا
...
مریم علیمحمدی
دادیار دادسرا
...
سیدحمیدرضا باقرمنش
دادیار دادسرا
...
علی غفاری
دادیار دادسرا

اعضای شعبه اول دادگاه انتظامی

...
عباس رحیمی
دادرس اصلی
...
کوروش کوچکی
دادرس اصلی
...
محمود وصالی شعاع
دادرس علی البدل

اعضای شعبه دوم دادگاه انتظامی

...
سیدمحمدعلی فیض
دادرس اصلی
...
محمدحسین سوهانی
دادرس اصلی
...
مجید قربانیان
دادرس اصلی
...
محمدجواد زمانی
دادرس علی البدل

اعضای شعبه سوم دادگاه انتظامی

...
عباس معصومی
دادرس اصلی
...
علی دلدار
دادرس اصلی
...
حسن احمدی
دادرس اصلی

اعضای شعبه چهارم دادگاه انتظامی

...
محمدعلی کدخدایی
دادرس اصلی
...
علی درودی
دادرس اصلی
...
علی پورمهجور
دادرس اصلی
...
احمد علیزاده سوته
دادرس علی البدل