025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

دادسرا و دادگاه انتظامی

اعضای دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم

...
وکیل محمدحسین سوهانی
دادستان انتظامی
...
وکیل محمدمهدی ظهیریان
معاون دادستان انتظامی
...
مجید اصفیائی
دادیار دادسرا
...
سیداحمد حاجی میررحیمی
دادیار دادسرا
...
حسن حقیقت بیان
دادیار دادسرا
...
زینب سادات برقعی
دادیار دادسرا
...
حمید حائری تبار
دادیار دادسرا
...
علی غفاری
دادیار دادسرا
...
فاطمه کرمی
دادیار دادسرا

اعضای شعبه اول دادگاه انتظامی

...
عباس رحیمی
دادرس اصلی
...
کوروش کوچکی
دادرس اصلی
...
محمد باوفا
دادرس اصلی
...
محمدجواد زمانی
دادرس علی البدل

اعضای شعبه دوم دادگاه انتظامی

...
سیدعلیمحمد فیض
دادرس اصلی
...
مریم علیمحمدی
دادرس اصلی
...
محمود وصالی شعاع
دادرس اصلی
...
علی محمدزاده لاجوردی
دادرس علی البدل

اعضای شعبه سوم دادگاه انتظامی

...
عباس معصومی
دادرس اصلی
...
علی دلدار
دادرس اصلی
...
حسن احمدی
دادرس اصلی
...
عباس عبدالحی
دادرس علی البدل

اعضای شعبه چهارم دادگاه انتظامی

...
محمدعلی کدخدایی
دادرس اصلی
...
علی درودی
دادرس اصلی
...
عباس خداپرست
دادرس اصلی
دادرس علی البدل

اعضای شعبه پنجم دادگاه انتظامی

...
معصومه محمدی
دادرس اصلی
...
سیده فاطمه هاشمی
دادرس اصلی
...
نجمه کرمانی
دادرس اصلی
دادرس علی البدل