025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

محکومیت های انتظامی

  1. آقای رضا سجادی حفظ آبادی وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 1894 به موجب دادنامه شماره 140206390000192872 مورخ 1402/03/10 صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به توبیخ با درج در پرونده و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده اند.
  2. آقای کمیل اکبرزاده وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 2015 به موجب دادنامه شماره 18 مورخ 1402/03/11 صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران به علت تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل صدور پروانه وکالت به توبیخ با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده است.
  3. آقای محمدرضا نجات وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 2013 به موجب دادنامه 5/6 – 1402 مورخ 1402/04/03 صادره از شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان به علت تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل صدور پروانه وکالت، به توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده است.
  4. خانم زینب بلورپارسا کارآموز وکالت به شماره پروانه 2118 به موجب دادنامه شماره 34 مورخ 1402/08/22 صادره از شبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم به توبیخ با درج در پرونده ، مجله و پایگاه اطلاع رسانی محکوم گردیده است.
  5. آقای رضا اسماعیل زاده وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 2182 به موجب دادنامه شماره 42 مورخ 1402/09/13 صادره از شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم به توبیخ کتبی با درج در پرونده ،مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده است.
  6. آقای عقیل توسلی اردکانی وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 1988 به موجب دادنامه شماره 147 مورخ 1402/08/22 صادره از شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم به توبیخ کتبی با درج در پرونده ،مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده است.