025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

محکومیت های انتظامی

  1. آقای رضا سجادی حفظ آبادی وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 1894 به موجب دادنامه شماره 140206390000192872 مورخ 1402/03/10 صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به توبیخ با درج در پرونده و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده اند.
  2. آقای کمیل اکبرزاده وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 2015 به موجب دادنامه شماره 18 مورخ 1402/03/11 صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران به علت تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل صدور پروانه وکالت به توبیخ با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده است.