025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

محکومیت های انتظامی

  1. آقای رضا سجادی حفظ آبادی وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 1894 به موجب دادنامه شماره 140206390000192872 مورخ 1402/03/10 صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به توبیخ با درج در پرونده و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده اند.
  2. آقای کمیل اکبرزاده وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 2015 به موجب دادنامه شماره 18 مورخ 1402/03/11 صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران به علت تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل صدور پروانه وکالت به توبیخ با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده است.
  3. آقای محمدرضا نجات وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 2013 به موجب دادنامه 5/6 – 1402 مورخ 1402/04/03 صادره از شعبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان به علت تمرکز فعالیت وکالتی در غیر از محل صدور پروانه وکالت، به توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده است.
  4. خانم زینب بلورپارسا کارآموز وکالت به شماره پروانه 2118 به موجب دادنامه شماره 34 مورخ 1402/08/22 صادره از شبه پنجم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم به توبیخ با درج در پرونده ، مجله و پایگاه اطلاع رسانی محکوم گردیده است.
  5. آقای رضا اسماعیل زاده وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 2182 به موجب دادنامه شماره 42 مورخ 1402/09/13 صادره از شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم به توبیخ کتبی با درج در پرونده ،مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده است.
  6. آقای عقیل توسلی اردکانی وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 1988 به موجب دادنامه شماره 147 مورخ 1402/08/22 صادره از شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم به توبیخ کتبی با درج در پرونده ،مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده است.
  7. آقای علیرضا پوررزاق وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 1761 به موجب دادنامه های شماره 7 مورخ 1399/04/11 صادره از شعبه  اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم و شماره 244 مورخ 1400/05/31 صادره از شعبه پنجم دادگاه عالی انتظامی قضات به توبیخ کتبی محکوم گردیده است.
  8. خانم لیلا نعمتی سرکارآباد وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 1631 به موجب دادنامه شماره 39 مورخ 1402/09/13 صادره از شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم به توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده است.
  9. آقای محمدعلی قاسمی وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 2032 به موجب دادنامه شماره 140206390000926350 مورخ 1402/11/15 صادره از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده است.
  10. آقای حسن کاظمی وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 1810 به موجب دادنامه شماره 47 مورخ 1402/10/20 صادره از شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم به توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم گردیده است.