025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

اعضای کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

...
ابوالفضل افشاری
دبیر کمیسیون
...
سعیده علیزاده
عضو کمیسیون
...
محمدحسین صادقیان
عضو کمیسیون
...
مرجان سادات نعمتی
عضو کمیسیون
...
آرزو بگجانی
عضو کمیسیون

اخبار کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل