025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

اطلاعیه: مالیات


 

نظر به مشکلات مالیاتی پیش آمده برای همکاران و مصوبات هیات مدیره در این خصوص ومذاکرات ریاست محترم کانون و سرممیزی خاص وکلا در استان قم،

از کلیه همکاران محترم درخواست می گردد نظر و راهکار پیشنهادی خود را در خصوص توافق کلی با اداره دارایی جهت جلوگیری از تعیین علی الراس مالیاتی

و مشکلات متعاقب را ظرف یک هفته آینده به دفتر ریاست کانون اعلام فرمایند.


 

نظر به مشکلات مالیاتی پیش آمده برای همکاران و مصوبات هیات مدیره در این خصوص ومذاکرات ریاست محترم کانون و

سرممیزی خاص وکلا در استان قم، از کلیه همکاران محترم درخواست می گردد نظر و راهکار پیشنهادی خود را در خصوص

توافق کلی با اداره دارایی جهت جلوگیری از تعیین علی الراس مالیاتی و مشکلات متعاقب را ظرف یک هفته آینده به دفتر

ریاست کانون اعلام فرمایند.