025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

کمیسیون انفورماتیک

اعضای کمیسیون انفورماتیک

...
سیدمحمدمهدی طباطبایی
دبیر کمیسیون انفورماتیک
...
سیدمهدی رضوی فرد
عضو کمیسیون انفورماتیک
...
علی حاجی بابایی
عضو کمیسیون انفورماتیک
...
روح اله شمشیری
عضو کمیسیون انفورماتیک
...
مرتضی سعادت خاتونی
عضو کمیسیون انفورماتیک