025-37757780
قم، خ لواسانی، بین کوچه 19 و 21
جستجو

کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

اعضای کمیسیون روابط عمومی و امور بین الملل

...
ابوالفضل افشاری
دبیر کمیسیون
...
سعیده علیزاده
عضو کمیسیون
...
محمدحسین صادقیان
عضو کمیسیون
...
مرجان سادات نعمتی
عضو کمیسیون
...
آرزو بگجانی
عضو کمیسیون